اصطلاح 13

درخواست حذف این مطلب

essence: the attributes that make an object or substance what it fundamentally is, and that it has necessarily

ذات ( جوهر ، اساس) : ویژگی هایی که یک موضوع یا جوهر را می سازد ،( آنگونه که در اساس است و ضرورت دارد .)

این کلمه مترادف با جوهر (substance) است که در مقابل آن عرض (accident ) و جود دارد.

حمید خسروانی